دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  برچسب شده با ارزیابی کیفیت
مطالب/ برگزاری بحث گروهی                            
     
برگزاری بحث گروهی متمرکز درباره ارزیابی کیفیت در خدمات و مراقبت های بیمارستانی در مورخ 97.02.04 در مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز

پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397
صفحات/ طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1389                            
      طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1389
شنبه 19 تير 1395