چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با مجلات جعلی
مطالب/ فهرست مجلات نامعتبر و جعلی: Journal Black List                            
      فهرست حاضر، تمامی مجلات نامعتبر موجود را در بر نمی گیرد و عدم وجود مجله در این فهرست، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست. اما وجود مجله در این فهرست نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.
چهارشنبه 8 آذر 1396