چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
  طرحهای پایان یافته

1-     بررسي ارتباط بين عادات غذايي و ليپوپروتئين (آ) در زنان سنين باروري

2-     تدوين شناسنامه تعيين استاندارد عملكرد و بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

3-     شيوع زايمان سزارين و عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز

4-     تعيين شيوع مراحل مختلف مصرف سيگار و پيشگو كننده‌هاي انتقال در اين مراحل در دانش‌آموزان كلاس دوم دبيرستان‌هاي پسرانه شهر تبريز در سال 84-

5-       ارزشيابي نتايج ادغام مراكز بهداشت 1و2 و ايجاد مركز بهداشت شهرستان تبريز

6-      بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب ميوه هاي تهيه شده (به صورت دستي) در مراكز تهيه و توزيع سطح شهر تبريز

7-     بررسی شیوع مصرف قلیان در قهوه خانه های تبریز

8-     بررسي عوامل مؤثر بر بارداري ناخواسته و مقايسه پيامد بارداري‌هاي ناخواسته با بارداري‌هاي برنامه ريزي شده

9-     تعيين ميزان كارايي عملي روش تركيبي پيشگيري از بارداري: روش روزهاي استاندارد،کاندوم و قرص های پیشگیری اورژانسی

10- بررسي عملكرد پرستاران در مورد ارتباط آنها با كودكان در انجام اقدامات درماني

11- زمان تا بارداری و همبسته های آن در شهر تبریز

12- بررسي اپيدميولوژي ناهنجاري‌هاي مادرزادي در تبريز براي تاسيس مركز ثبت اين ناهنجاريها در منطقه

13- ارايه الگوي مناسب مركز تحقيقات جمعيت و ارتقاء سلامت در استان آذر بايجان شرقي

14- بررسي وضعيت اپيدميولوژيكي و ميزان‌هاي بقاي مربوط به خودكشي به روش خودسوزي در آذربايجان شرقي

15- ا ثر بخشي آموزش با تيم يادگيري بر اساس حل مسئله با آموزش مرسوم كارورزي در عرصه رژيم درماني دانشجويان علوم تغذيه در دانشكده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز(PBL )

16-  نياز سنجي آموزش منابع انساني شاغل درواحد های مالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

17- نياز سنجي آموزشي كاركنان بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

18- نياز سنجي آموزشي كاركنان مشاغل فني و خدماتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز

19- نياز سنجي آموزشي شاغلين درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

20- نیاز سنجی آموزشی کارکنان حوزه معاونت های آموزشی – پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

21- طراحي و استقرار نظام اطلاعات منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

22- بررسی شیوع کمبود ویتامین D و بعضی عوامل خطر موثر بر آن در زنان سنین باروری شهر تبریز

23- طراحی نظام اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی در سطح شهرستان تبریز

24- طراحي و استقرار نظام پيشنهادها در معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تبريز

25- بررسی طول مدت اقامت بیمار در مراکز اموزشی درمانی  جنرال day Clinic  وبیمارستان های خصوصی  تبریز بر اساس الگوی بیمارستانهای روزانه در سال1385

26-  بررسی میزان اطلاعات دارویی مراجعین به داروخانه های سطح شهر تبریز نسبت به داروهای غیر نسخه ای  درخواست شده توسط آنها

27- بررسی مقایسه ای کارایی روش های آموزش حضوری و غیر حضوری در پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386

28- بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی مدیران موفق از دیدگاه مدیران و کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

29- خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی در سندرم گلین باره در کودکان زیر 15 سال استان آذربایجان شرقی

30- بررسی میزان آلودگی کره های محلی شهرستان سراب یه باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس کوآکولاز مثبت

31- بررسی وضعیت توزیع نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی و درمانی تبریز به منظور پیشنهاد الگوی توزیع منابع انسانی در سال 1386

32- ارزیابی هزینه اثربخشی روش مراقبت مادرانه آغوشی در مقایسه با روش مراقبت مرسوم در نوزادان نارس

33- سالمندی: فعالیتهای روزمره زندگی – تبریز- آذربایجان شرقی- ایران

34- تاثیر مداخله مدیریتی بر عملکرد مراکز استریل بیمارستانهای شهر تبریز در سال 1386

35- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان (بهورز) در روستاهای آذربایجان شرقی بر اساس حجم کار

36-  بررسی علل و میزان بروز مسمومیت و خفگی در اثر استفاده از وسایل گاز سوز در سطح استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای عملی کاهش میزان آنها

37- اثر بخشی حضور پزشک و ماما در خانه های بهداشت بر کم و کیف مراقبتهای دوران بارداری

38- مقایسه اثر بخشی مراقبتهای بهداشتی کودکان قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران

39- تاثیر آموزش در کاهش میزان اضطراب، میزان دردهای زایمانی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهر تبریز

40- عوامل موثر در تغییر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز در سال 1386

41- بررسی وضعیت سوء رفتار با سالمندان مقیم خانواده در شهر تبریز

42- سن بلوغ و ارتباط آن با نمایه بدنی در دختران 7 تا 17 ساله شهر تبریز-  1386

43- تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط  با رشد نامطلوب کودکان 6 ماه تا 2 سال در شهر تبریز، 1386

44- مقایسه عملکرد معتادان تحت پوشش DIC  و بستری دربیمارستان رازی در مورد آلودگی به HIV,HCV,HBV

45- مطالعه مدت و میزان مصرف مکمل های آهن و اسید فولیک در زنان باردار تحت مراقبت واحدهای مختلف خصوصی و دولتی شهر تبریز در سال 1387

46-  طراحی مداخلات مبتنی بر نیاز در کنترل تب مالت بر اساس خصوصیات اپیدمیولوژیک در شهرستان چاراویماق

47- مقایسه رشد کودکان 6 تا 24 ماهه مادران شیرده در دو گروه مصرف کننده قرص LD و روشهای غیر  هورمونی در پایگاهها و مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز

48- کتاب شناسی نسخ پزشکی ( فارسی ، عربی، ترکی) کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد

49- بررسی شیوع آسم، رینیت و اگزما و عوامل خطر مرتبط با آنها در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز

50- مقایسه عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای دولتی و خصوصی تبریز

51- تعیین دیدگاه متخصصین سلامت در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری در شهرستان تبریز1388

52- بررسی دیدگاه دانشجویان انترن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری

53- بررسی کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه مشتریان خدمت در شهرستان عجب شیر-پاییز 1388

54- ارزیابی جامعه به منظور شناسایی مشکلات و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقا سلامت شهر هشترود تابستان  1388

55- مطالعه میزان ناراحتیهای اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در واحد های مختلف شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای کاهش آنها

56-  بررسی حضور فلزات سنگین در خاک آب مورد استفاده در آبیاری و محصولات زراعی( صیفی و سبزی) حومه شهر تبریز

57- بررسی و شناسایی جامع فرآیندی پسماندها و تدوین نرم افزار مناسب برای استقرار مدیریت پسماند در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

58- بررسی کیفیت خدمات پزشک خانواده از دیدگاه ارائه دهندگان – تجربه آذربایجان شرقی سال 1387

59- تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای مرکز آموزش درمانی الزهرا

60-  بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان نسبت به سرطان پستان و بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی گروهی در افزایش آگاهی٬ تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان نسبت به این بیماری

61-  مقایسه خود پنداره و رشد اجتماعی بیماران تالاسمیک با افراد عادی و تاثیر این فاکتورها بر سلامت روانی آنان

62-    فرزند آوری به مثابه مساله اجتماعی :رویکردی بر ساخت گرایانه بر عمل جراحی سزارین در شهر تبریز

63-  بررسی شیوع سندرم متابولیک در سالمندان

64-  بررسی دانش نگرش و سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی تبریز در زمینه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتارهای مخاطره آمیز

65-  اثر ورزش بر سلامت روانشناختی بیماران دیابتی نوع 2

66-  ارتقای فرآیند کارآموزی دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

67-  نياز سنجي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت مشاغل معاونت پژوهشي  دانشگاه  علوم پزشکي تبريز در سال1389

68-  کاربرد مدل اعتقادی بهداشتی (HBM ) در مورد پیشگیری از سرطان پستان در زنان

69-  بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم تبریز در مورد کیفیت برنامه ها 1388

70- ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

71- CONTROL STRATEGIES NATURAL HISTORY AND SURVIVAL OF CONGENITAL ANOMALIES

72- تاثیر برنامه آموزش الگوی مصرف مناسب روغن های خوراکی بر سطح آگاهی و عملکرد زنان خانوارهای تحت پوشش مراکز بهدشتی – درمانی شهر تبریز

73- مطالعه موردشاهدی عوامل موثر در ازدواج کودکی و ازدواج فامیلی

74-   بررسی زیر ساخت های پذیرش سلامت در مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه

75- نگرش پزشکان شاغل در گروه های طب اورژانس دانشگاههای علوم پزشکی ایران درباره حضور همراهان  بیمار در هنگام احیاء

76-  تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران قلبی – عروقی و اندازه گیری آنها در ccu های بیمارستان های دولتی و خصوصی استان آذربایجان شرقی

77-  طراحی مدل بومی اعتبار بخشی مراکز بهداشتی درمانی روستایی درسیستم مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه

78- بررسی عوامل موثر بر گسترش گردشگری از دیدگاه بیماران و پزشکان، پرستاران و مدیران اجرایی مراکز بهداشتی درمانی وکارشناسان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در شهر تبریز

79- بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن 1388

80- نگرش پزشکان شاغل در گروه های طب اورژانس دانشگاههای علوم پزشکی ایران درباره حضور همراهان بیمار در هنگام احیاء

81- بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوشته شده در   يکشنبه سی و یکم شهريور 1392  توسط   بابک زارع آبادی