دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1389
 

ردیف

عنوان

1

بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم تبریز در مورد کیفیت برنامه ها 1388

2

مقایسه خود پنداره و رشد اجتماعی بیماران تالاسمیک با افراد عادی و تاثیر این فاکتورها بر سلامت روانی آنان

3

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آن 1388

4

ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران دیابت نوع دوم آذربایجان شرقی از نگاه بیماران و انجام مداخله موثر جهت ارتقای کیفیت خدمات

5

بررسی رابطه مواجهه با خشونت خانگی وابستگی به اینترنت و برخی خصوصیات دموگرافیک با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تبریز 1388

6

ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1389

7

بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز


 
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی