دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1388
 

ردیف

عنوان

1

مطالعه مدت و میزان مصرف مکمل های آهن و اسید فولیک در زنان باردار تحت مراقبت واحدهای مختلف خصوصی و دولتی شهر تبریز در سال 1387

2

 بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان نسبت به سرطان پستان و بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی گروهی در افزایش آگاهی٬ تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان نسبت به این بیماری

3

بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم و بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی گروهی در افزایش آگاهی٬ تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان نسبت به این بیماری

4

تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای مرکز آموزش درمانی الزهرا

5

بررسی دانش نگرش و سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی تبریز در زمینه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتارهای مخاطره آمیز

6

مقایسه عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای دولتی و خصوصی در شهر تبریز از دیدگاه بیماران

7

ارتقای کیفیت زندگی زنان یائسه با استفاده از ابتکارات جامعه محور

8

عوامل خطر گرفتاری شریانهای کرونر قلبی (coronary heart disease ) در افراد زیر 45 سال (پایان نامه)

9

مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین OCP در واحدهای بهداشتی و درمانی و داروخانه های شهر تبریز(پایان نامه)

10

ارزیابی جامعه به منظور شناسایی مشکلات و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقا سلامت شهر هشترود تابستان  1388

11

بررسی و شناسایی جامع فرآیندی پسماندها و تدوین نرم افزار مناسب برای استقرار مدیریت پسماند در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

12

فرزند آوری به مثابه مساله اجتماعی :رویکردی بر ساخت گرایانه بر عمل جراحی سزارین در شهر تبریز

13

بررسی کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه گیرندگان خدمت شهرستان عجبشیر  سال 1387

14

بررسی کیفیت خدمات پزشک خانواده از دیدگاه ارائه دهندگان – تجربه آذربایجان شرقی سال 1387

15

تعیین دیدگاه متخصصین سلامت در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری

16

دیدگاه ارائه دهندگان خدمت در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری تجربه تبریز 1388

نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی