دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
 
 
 


فهرست مقالات دوره ششم شماره دوم 1394

ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات بیمارستانی مطالعه موردي بیمارستانهاي آموزشی شهر تبریز

Abstract

PDF

صدمات ناشی از فرورفتن سرسوزن در پوست و عوامل مؤثر بر آن در پرسنل آزمایشگاهی و خدماتی بیمارستان امام رضا (ع ) تبریز، ایران

Abstract

PDF

بررسی رابطه توانمندي روانشناختی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سلامت روانی آنان

Abstract

PDF

بررسی میزان تحول پذیري سازمانی و تأثیر آن بر تعهد کارکنان نسبت به تغییرسازمانی بیمارستان شهداي تبریز

Abstract

PDF

خطاهاي پزشکی و موانع گزارش دهی آن از دید پرستاران و مدیران بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مدنی تبریز

Abstract

PDF

تعیین میزان مرگ و میر ناشی از عفونت بیمارستانی دربخش مراقبتهاي ویژه نوزادان (NICU)در مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز

Abstract

PDF

بررسی کیفیت فنی مراقبتهاي دوران بارداري در مجتمع سلامت شهید چمران شهر تبریز - سال 1393

Abstract

PDF

سالمندي جمعیت و بار بیماريها(مطالعه مروري)