چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 
 
 

فهرست مقالات دوره ششم شماره اول 1394

بررسي تجربيات مديران و پرستاران بيمارستان طالقاني تبريز در رابطه با طرح تحول نظام سلامت

Abstract

PDF

بررسي الگوي استفاده کاربران دانشگاه علوم پزشکي تبريز از مجلات الکترونيکي در فاصله زماني 2012-2010 براساس روش گزارش گيري کانتر

Abstract

PDF

عملکرد طرح نوين حسابداري تعهدي در دانشگاه علوم پزشکي تهران از منظر کارکنان حسابداري: يک تحليل مقطعي

Abstract

PDF

بررسي کيفيت خدمت ارايه شده به مراجعين اورژانس مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) تبريز-1390

Abstract

PDF

شيوع آلودگي به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن (شهرستان بناب 93-1392)

Abstract

PDF

بررسي رابطه بين « گوش دادن مؤثر» و« درک و ارسال پيام»  با مديريت تعارض در بين مديران  مدارس ابتدايي شهر اردبيل سال 1392

Abstract

PDF

بررسي زيرساخت ها و عملکرد فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

Abstract

PDF

پيامدهاي سالمندي جمعيت در ايران با تأکيد بر چالش روزافزون نظام سلامت (مطالعه مروري)

Abstract

PDF