يکشنبه 28 آبان 1396 - 29 صفر 1439
جستجو :
  شرایط تهیه و ارسال مقالات

راهنماي نويسندگان:
مجله تصویر سلامت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مقالات زير را براي انتشار مي‌پذيرد.: مقالات پژوهشي، مقالات مروري، گزارش کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبير در زمينه علوم پزشکي با اولویت : 1- مدیریت در سیستم سلامت 2-کیفیت در ارائه خدمات سلامت 3- عدالت در سلامت 4-  مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت 5- اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت 6- پیشگیری از بیماریها 7- محیط زیست و سلامت 8- اقتصاد سلامت . اين مجله به زبان فارسي منتشر مي‌شود، اما خلاصه مقالات آن به هر دو زبان فارسي و انگليسي انتشار مي‌يابند. مسئوليت کامل منابع و مطالب مندرج در مقالات از ديدگاه علمي، اخلاقي و حقوقي بر عهده نويسندگان آنهاست.

ارسال مقالات:

مقاله يا اطلاعات اصلي آن نبايد قبلا در مجله‌ي ديگر چاپ شده يا تحت بررسي براي انتشار باشد. نويسنده موظف است در صورتي که مقاله توسط يک مجله ديگر رد شده باشد، آن را ذکر کند. نويسنده‌ي رابط با ارسال مقاله، تاييد مي‌کند که مقاله مورد تاييد همه نويسندگان همکار مي‌باشد. پنج نسخه از هر مقاله (سه نسخه بدون اسامي و دو نسخه با اسامي) همراه با عکس‌ها و تصاوير بايد به دفتر مجله ارسال گردد. ارسال مقاله بايد همراه با يک " نامه همراه مقاله" (Cover Letter ) به سر دبير باشد. مقالات بايد به صورت يک خط در ميان در يک روي برگ A4 همراه با حاشيه‌هاي کافي تايپ شوند. طرح‌ها و تصاوير بايد در برگ‌هاي جداگانه ترسيم گردند.

ارسال الکترونيک: ارسال مقالات را مي‌توان بصورت رايانه‌اي و از طريق سايت اينترنتي مجله http://hmrc.tbzmed.ac.ir  انجام داد. متن مقاله بايد در قالب Word و شکل‌ها بايد در قالب JPG يا GIF باشند.

مقالات پژوهشي بايد شامل قسمت‌هاي زير باشند:

صفحه عنوان، چکيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، مواد و روش‌ها، يافته ها، بحث، نتيجه گيري، تقدير و تشکر و منابع.

صفحه عنوان:

صفحه عنوان بايد حاوي عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي همه نويسندگان و محل کار آنها، به هر دو زبان انگليسي  و فارسي باشد. در اين صفحه بايد آدرس رايانه اي (email )، شماره تلفن، شماره تلفن همراه و شماره فکس نويسنده‌ي رابط ذکر گردد.

چکيده:

مقاله پژوهشي بايد داراي خلاصه‌اي با حداکثر 250 کلمه باشد. خلاصه بايد به صورت قسمت‌هاي زمينه و اهداف (Backgrounds and Objectives )، مواد و روشها (Materials and Methods )، يافته ها (Results ) و نتيجه‌گيري (Conclusion ) سازمان يابد و در آخر آن 3 تا 5 واژه‌ي کليدي (Keywords ) گنجانده شود.خلاصه انگليسي بايد ترجمه دقيق خلاصه فارسي باشد.

مقدمه:

مقدمه بايد حاوي سابقه علمي موضوع و اهداف پژوهش باشد. مقدمه نبايد حاوي مرور وسيع موضوع مورد مطالعه باشد و نبايد نتايج مقاله در اين قسمت آورده شود.

مواد و روش‌ها:

بخش مواد و روش‌ها شامل توضيح دقيق روش‌ مطالعه، مشاهدات، آزمون‌هاي آماري مي باشد. اگر دستگاهي استفاده شده، نام و آدرس کارخانه سازنده در داخل پارانتز آورده شود. اگر روش مطالعه، شناخته شده است، ذکر منبع کفايت مي کند، اما اگر روش مورد بررسي جديد باشد، اطلاعات کافي در مورد آن بايد ارائه گردد طوري که محقق ديگر بتواند آن را انجام دهد. اگر دارويي استفاده شده، نام ژنريک، دوز و راه تجويز آن بايد قيد گردد. در مورد بيماران، سن و جنس همراه با ميانگين ± انحراف معيار ارائه گردد. روش آماري و هر گونه برنامه کامپيوتري مورد استفاده ذکر شود. سيستم جمع آوري داده‌ها نيز به طور واضح بيان شود.

يافته ها:

اين بخش بايد به صورت متن، جداول و تصاوير ارائه گردد. محتويات جدول‌ها نبايد در داخل متن تکرار شوند و در متن به شماره جدول استناد شود. در مورد مقاله‌هاي پژوهشي طولاني، براي وضوح بيان مطالب، مي توان قسمت يافته ها را به "زير عنوانها" تقسيم بندي کرد.

بحث:

در بخش بحث بايد بر روي يافته‌هاي مطالعه حاضر و تفاوت‌ها و تشابه‌هاي آن با مطالعات انجام شده در اين زمينه توسط محققان ديگر تاکيد گردد. جزئيات داده‌ها نبايد مجدداً در داخل بحث تکرار شوند. بيشتر در مورد جنبه‌هاي جديد و مهم مطالعه و نتيجه‌گيري‌هاي حاصل از آن تاکيد گردد. در بحث بايد مشخص شود که آيا فرضيه‌ي مورد نظر در مقاله، درست يا نادرست است يا اينکه نمي‌توان نتيجه‌گيري قطعي نمود. نتيجه گيري نهايي مطالعه بصورت يک پاراگراف در آخر بحث آورده شود.

تقدير و تشکر:

تمام شرکت کنندکان در پژوهش که واجد معيار‌هاي نويسنده بودن نيستند بايد در اين قسمت نام برده شوند. اين موارد شامل کساني است که کمک تکنيکي يا همکاري در نوشتن مقاله نموده‌اند، يا رئيس بخش که تنها حمايت عمومي از پژوهش نموده است. حمايت مالی نيز در اين بخش مورد قدرداني قرار مي گيرد.

جداول:

تمام جدول‌ها در انتهاي مقاله قرار داده ‌شده و در داخل متن ضمن مشخص نمودن محل جداول به آنها استناد مي‌شود. جدول‌ها را بصورت تصوير ارسال نکنيد. عناوين جداول را در بالاي آن و توضيحات اضافي را در پايين آنها (ونه در بالاي آنها) ارائه کنيد. داده‌هاي جداول نبايد در داخل متن تکرار شوند.

شکل‌ها:

اشکال، نمودارها و طرح‌ها بايد به تعداد محدود استفاده شود. تمام آنها در انتهاي مقاله قرار داده و در داخل متن ضمن مشخص نمودن محل به آنها استناد کنيد. عناوين شکل‌ها بايد در پايين آنها درج شود. و نمودارها بايد در محيط word و به فارسي طراحي شود.

منابع:

منابع بايد به ترتيب استفاده از آنها در داخل متن شماره‌گذاري (در داخل پرانتز) و مرتب شوند. اگر تعداد نويسندگان،  شش نفر يا کمتر است، همه آنها را ذکر کنيد اما اگر هفت نفر يا بيشتر است، شش نفر اول را نوشته و بدنبال آن "و همکاران ديگر (et al )" بنويسيد.

1- مقاله استاندارد مجله

Malekzadeh R, Varshosaz J, Merat S, Hadidchi S, Mirmajlesi SH, Vahedi H, et al. Crohn’s Disease: A review of 140 cases from Iran. Irn J med sci 2000; 25 (3 & 4): 138-143 .


2- يک سازمان به عنوان مولف:

The cardiac society of Australia and new Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidlines. med j aust 1996: 164: 282-4 .


3- مشخص نبودن نام مولف (گروه مولفين مد نظر است):

Cancer in south Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84: 15 .

4- مقاله به زبان غير انگليسي:

Nori M, Afrasiabi Rad A, Zabhrai M, Pezeshkian M, Mahbob S, Baghdadchi A, et al. [Effects of A low caloric, low cholesterol, high fiber dietary regimen and aerobic exercise on plasma levels of vitamins C and E on patients with involved vessels]. Med J Tab Uni Med Sc 2000; 34(46): 55-62. (Persian).

 

Lahdes-vasama TT , Lamminen AE, Merikanto EOJ, Peltonen JI. Le cartilage de croissance dans l’ostéochondrite primitive de hanche: Etude prospective en IRM. Rev chir Orthop 1995; 81 (5): 395-403 (French).

5- مجله همراه با ضميمه تکميلي:

Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275-82 .

6- کتاب

Blunth Ei, Arger ph, Benson CB, Ralls PW and Siegel MJ. Ultrasound: A Practical Approach to Clinical Problems. 1st ed. New York, Thieme, 2000; PP: 257-69.

7- يک فصل از کتاب

Kastner dl. Intermittent and periodic arthritic syndromes. In: Arthritis and allied Conditions :
a textbook of Rheumatology.  (Koopman WJ, ed). 13th ed. Baltimore; Williams & Wilkins, 1997; PP: 1279-1306 .

8-  رفرانس الكترونيك (مقاله):

Moynagh J. The evaluations of tests for the diagnosis of transmissible spongiform encephalopathy in bovines. European Commissin, 2004, Available from: http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse12_en.html(Accessed May 2008).

9-  رفرانس الكترونيك (سازمان به عنوان مؤلف):

Food and Drug Administratin. Revised preventive measures for blood products, 2001. Available from: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/ briefing/3817b1.html (Accessed May 2007).

مقالات مروري:

اين مقالات به دعوت هيأت تحريريه مجله نوشته مي شوند، اما نويسندگان نيز مي توانند پیشنهاد خود را براي نوشتن اين مقالات به سردبير ارائه نمايند. مقالات مروري بايد به روز باشند و در آن بايد مروري بر يک موضوع در زمينه علوم پزشکی انجام شود. اندازه مقاله مروري نبايد بيشتر از 3000 کلمه باشد و ساختار آن بايد به صورت: مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيري و منابع باشد.

گزارش هاي موردي:

گزارشهاي موردي بايد به صورت زير مرتب شوند: صفحه عنوان، خلاصه انگليسي و فارسي (غير سازمان يافته و حداکثر 150 کلمه)، مقدمه، گزارش مورد، بحث و در پايان حداکثر 13 منبع آورده شود.

مقالات کوتاه:

مقالات پژوهشي را مي توان در قالب مقالات کوتاه منتشر کرد. اين مقالات شامل خلاصه انگليسي و فارسي غير سازمان يافته حداکثر (150 کلمه) و متن مقاله (حداکثر 1500 کلمه) مي باشند و از بخشهاي زير تشکيل شده اند: مقدمه، مواد و روشها، نتايج و بحث و حداکثر دو جدول يا شکل و حداکثر 15 منبع.

نامه به سردبير:

گزارشهاي پژوهشهاي محدود را نيز مي توان در قالب نامه به سردبير پذيرفت. نامه به سردبير نيازي به خلاصه ندارد و بايد حداکثر 400 کلمه و داراي حداکثر 5 منبع باشد.  

مطالعه نمونه چاپي

دفتر مجله، نمونه هاي چاپي مقالات را جهت مطالعه قبل از چاپ به نويسنده رابط مي فرستد تا اصلاحات نهايي لازم را انجام داده و در زمان مقرر به دفتر برگرداند. بعد از امضاي نمونه چاپي توسط نويسندة رابط، مسئوليت تمام خطاهاي چاپي بر عهدة او خواهد بود.

ملاحظات اخلاقي

تمام مقالات نوشته شده، بر اساس تحقيقات تجربي بر روي نمونه هاي انساني بايد داراي نامه اي دال بر کسب رضايت نامه آگاهانه و تائيديه کميته اخلاقي محل باشند. در مورد محققاني که به کميته اخلاقي رسمي دسترسي ندارند، اصول مشخص شده در بيانيه هلسينکي بايد رعايت گردد. رضايتنامه آگاهانه کتبي بايد از هر فرد شرکت کننده در مطالعه يا والدين يا قيم قانوني آنها ( در مورد افراد نابالغ ) اخذ گردد

تضاد منافع:

نويسندگان بايد هرگونه منابع تامين اعتبار را ذکر نمايد و هرگونه تضادهاي بالقوه منافع از جمله دريافت وجه يا پاداش و مشارکت هر گونه سازماني که ممکن است ازانتشار مقاله شما سود يا ضرر ببيند را بيان کند. ذکر کردن موارد فوق سبب رد شدن خود بخود مقاله نخواهد شد اما ما تمايل داريم از آنها مطلع باشيم.

حق انحصاري نشر( Copyright): مجله تصویر سلامت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانیصاحب مقالات منتشر شده مي باشد و تمام مقالات چاپ شده در سايت اينترنتي مجله در دسترس قرار دارند. هيچ بخشي از مقالات منتشر شده نبايد بدون اجازه ناشر،ترجمه، منتقل يا چاپ مجدد شود.

علائم اختصاري و نمادها: از علائم اختصاري استاندارد استفاده شود و از ذکر آنها در عنوان و خلاصه خودداري گردد. همچنين علائم اختصاري براي بار اول استفاده بايد همراه با شکل کامل کلمات آورده شود، مگر اينکه نماد يک واحد اندازه گيري استاندارد باشد.

دستورالعمل قلم تايپ:

بخشهاي فارسي: عنوان؛ ياقوت 15 (بولد)؛ نام و نويسندگان : ياقوت 10؛ عنوان بخشها (چکيده ، مقدمه ، مواد و روشها، يافته ها، بحث، نتيجه گيري، تقدير و تشکرو منابع): ياقوت 14(بولد)؛ چکيده : لوتوس 11، عناوين موجود در خلاصه ( زمينه و اهداف )، روش بررسي، يافته ها، نتيجه گيري و کليد واژه ها): ياقوت 11( بولد)، متن مقاله: لوتوس 12.

بخشهاي انگليسي مقاله: عنوان مقاله:( Times New Roman 14 (Bold )، نام و نشاني نويسندگان: Times New Roman 10 (Bold       ، عناوين موضوعي چکيده انگليسي (Background and Objectives ، Materials and methods ،

 Times New Roman 11(Bold ) ، متن مقاله: Times New Roman 11 .

فرآيند داوري: تمام مقالات در ابتدا توسط هيأت تحريريه داوري مي شوند تا تصميم گيري شود که آيا مقاله براي انتشار در مجله تناسب دارد يا نه. در صورت پذيرفته شدن در اين مرحله، مقاله استاندارد کافي را براي ارسال به داور خارجي دارد. مقالات تائيد شده به سه داور خارجي ارسال مي گردد. اگر توضيحات دو داور تفاوت قابل توجه داشته باشند، سر دبير ممکن است از داوران اطلاعات بيشتر بخواهد. نويسندگان در اولين فرصت ممکن در مورد تصميم سر دبيربراي پذيرش يا بازبيني مقاله مطلع خواهند شد.

انهدام اطلاعات مربوط به روند بررسي مقالات: بعد از چاپ مقاله، نسخه هاي مقاله، نامه هاي نويسنده ي رابط و اشکال و طرحها بمدت 6 ماه نگهداري و بعد معدوم خواهند شد.

چک ليست نهائي:

براي اطمينان از اينکه در مقاله شما تمام معيارهاي لازم رعايت شده است، لطفآ از چک ليست زير استفاده کنيد:

1.    صفحه عنوان بايد حاوي عنوان، نام نويسنده/ نويسندگان همکار، محل کار و آدرسهاي رايانه اي (ايميل ) و شماره تلفن ، موبايل و فاکس آنان باشد.

2.     خلاصه در قالب سازمان يافته با حداکثر 250 کلمه باشد.

3.    منابع، طبق راهنمائيهاي بخش منابع نوشته شود.

4.    جداول، نمودارها و اشکال بايد در صفحات جداگانه آورده شوند.

5.    اطمينان حاصل کنيد که عناوين جداول و اشکال و شماره ي آنها صحيح باشند. اطلاعات جداول و نمودارها و اشکال را مجدداً در متن تکرار نکنيد.

6.    تصاوير / طرحها و عناوين آنها را کنترل کنيد.

7.    نامه ي همراه با مقاله (Cover Letter ) توسط همه نويسندگان امضا گردد.

8.    منبع مالي و تضادهاي منافع، ملاحظات اخلاقي را به طور واضح توضيح دهيد.

لطفاً مقالات خود را به آدرس زير ارسال نماييد:

آدرس: تبريز -  بزرگراه پاسداران خروجی ولی امر- میدان ولی امر- مرکز کشوری مدیریت سلامت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

كد پستی: 5155668474  

پست الکترونیکی:  
شماره های تماس:

36578982 - 411 - 98+ 
36578979 - 411 - 98+

فاکس:
36578974 - 411 - 98+

مشاهده به صورت فایل pdf

 

 

نوشته شده در   يکشنبه بیست و هشتم دي 1393  توسط   بابک زارع آبادی